Przetargi.pl
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1909C KRUKÓWKO – WIERZCHUCINEK – WITOLDOWO W M. GLISZCZ

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 09235621900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1909C KRUKÓWKO – WIERZCHUCINEK – WITOLDOWO W M. GLISZCZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w miejscowości Gliszcz polegająca na budowie kanalizacji deszczowej. Długość kanalizacji deszczowej ca 700 m. W celu odwodnieniu pasa drogowego drogi powiatowej. Ponadto zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni (wymiana warstwy ścieralnej) w celu nadania poprawnych spadków poprzecznych. Powierzchnia nawierzchni do frezowania ca 3900 m2. 2) Zakres obejmuje m.in.: • Roboty ziemne związane z wykopem pod kanalizację deszczową i pogłębieniem rowu, • Budowę kanalizacji deszczowej polegającej na wykonaniu wpustów drogowych, studni kanalizacyjnych oraz ułożeniu rur kanalizacji deszczowej, • Ułożenie krawężnika drogowego najazdowego oraz korytek ściekowych, • Odtworzenie stanu istniejącego (zasypanie wykopu) • humusowanie pobocza, • Frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej. 3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:  zapewnienia obsługi geodezyjnej,  wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem  wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach