Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo), w skrócie: KP-E, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: - Dostawa (rozumiana jako udostępnienie przez Wykonawcę – właściciela zwierząt) i utrzymanie zwierząt, w tym: zakup i dostawa karmy odpowiedniej dla poszczególnych gatunków zwierząt wraz z bieżącym uzupełnianiem zapasów na 7 dni, Obsługa weterynaryjna, polegająca na stałej opiece lekarskiej wszystkich zwierząt, Obsługa boksów i wolier, - Utrzymanie terenu Kompleksu, w zakresie: utrzymania terenów zielonych, ciągów pieszych, elementów małej architektury oraz w zakresie istniejącej infrastruktury, - Usługi portierskie oraz prowadzenie punktu kasowego, - Wszelkie działania Wykonawcy wykonywane w ramach realizacji Zamówienia winny mieć na celu: a) wykreowanie ponadlokalnej atrakcji rozrywkowo – edukacyjnej, b) poszerzanie oferty wypoczynku krótko-pobytowego dla mieszkańców regionu, w tym imprezy kulturalne i rozrywkowe (jarmarki, pokazy, wystawy, eventy, imprezy dla dzieci), c) wspieranie współpracy z sąsiednimi miastami w zakresie atrakcji edukacyjnej, rozrywkowej i wypoczynkowej, d) rozwój działalności Zwierzyńca w zakresie organizacji spotkań dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, e) prowadzenie dla grup zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród zwierząt z uwzględnieniem interakcji. 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący bezpośrednio nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) utrzymanie i pielęgnacja zieleni b) obsługa zwierząt – pielęgniarz zwierząt (utrzymanie boksów, karmienie, stała informacja o zwierzętach) c) obsługa portiersko-kasowa d) wykonywanie prac gospodarczych na terenie Kompleksu. zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w liczbie nie mniejszej niż 9 osób) w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Ponadto ww. osoby pracować mają na terenie KP-E w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z ich wykazem, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem OPZ, w szczególności zapisami zawartymi w pkt. III.1. OPZ, w liczbie nie mniejszej niż 9 osób, w całym okresie jego realizacji. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.2. OPZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9.4. projektu umowy. Jeśli w trakcie wykonywania umowy nastąpi zmiana osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest, bez wezwania, przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że nowa osoba została zatrudniona również na podstawie umowy o pracę i posiada odpowiednie kwalifikacje. Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 5.1. umowy. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ). Płatności częściowe: Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych zawarte są we wzorze umowy. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 77400000-4 – usługi zoologiczne 77300000-3 – usługi ogrodnicze 79952100-3 - usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 98341120-2 – usługi portierskie 90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic 90620000-9 – usługi odśnieżania 90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: - 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 12.5.3) SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Powyższe oświadczenie wykonawca przekaże zamawiającemu bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach