Przetargi.pl
„Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Janczewie " – Etap I

GMINA SANTOK ogłasza przetarg

 • Adres: 66-431 Santok, Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957287510 , fax. 957287511
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SANTOK
  Gorzowska 59
  66-431 Santok, woj. lubuskie
  tel. 957287510, fax. 957287511
  REGON: 21096690600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.santok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Janczewie " – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Janczewie, zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych o numerach: 233/2, 233/7, 234, 163 obręb Santok, Gmina Santok oraz 327/1, 327/2, 327/3, obręb Borek, Gmina Deszczno, woj. Lubuskie. 2. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: 1)Kompleksową budowę nowego budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, i niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja szkieletowa, wykonany w technologii żelbetowo-murowanej. 2)Dane projektowanego budynku: - Powierzchnia zabudowy – ok. 572 67 m 2 - Kubatura – ok. 2435,60 m 3 3) Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z koniecznymi przyłączeniami zewnętrznymi w tym wod-kan., przyłącze elektryczne,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1)Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty; 2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)Gwarancjach bankowych; 4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz Nr 12 8367 0000 0400 0316 2410 0003 z dopiskiem: „Wadium – wybór wykonawcy do realizacji zadania pn.: Oferta przetargowa na wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Janczewie” – Etap I.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). 2. Pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych), 3. Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeżeli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 4. Zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). 5. Dowodu wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach