Przetargi.pl
Utrzymanie Zwierzyńca, dostawa zwierząt oraz świadczenie usług kasowo - portierskich na terenie Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo) w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-86 , fax. 68 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2017-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Zjednoczenia 110
  65120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-86, fax. 68 322-91-84
  REGON: 16082100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie Zwierzyńca, dostawa zwierząt oraz świadczenie usług kasowo - portierskich na terenie Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo) w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu Zwierzyńca, dostawie zwierząt oraz świadczeniu usług kasowo - portierskich na terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego (Ogród Botaniczny oraz Mini Zoo), znajdującego się na terenie lasów komunalnych Miasta Zielona Góra. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - Dostawa i utrzymanie zwierząt, w tym: zakup i dostawa karmy odpowiedniej dla poszczególnych gatunków zwierząt, obsługa weterynaryjna, obsługa boksów i wolier; - Utrzymanie terenu Zwierzyńca, w zakresie: utrzymania terenów zielonych, ciągów pieszych, oraz istniejącej infrastruktury, - Utrzymanie tablic edukacyjnych na terenie parku, w tym ich mycie i odnawianie napisów (wg potrzeb i/lub na zlecenie Zamawiającego), - Usługi portierskie oraz prowadzenie punktu kasowego, - Utrzymanie porządku na terenie Kompleksu Przyrodniczo - Edukacyjnego, w tym: a) Sprzątanie terenu, na którym znajdują się Ogród Botaniczny prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski oraz budynki administrowane przez Zamawiającego, w soboty, niedziele i święta, w tym opróżnianiem koszy i zamiatanie alejek w miarę potrzeb. b) Utrzymanie w czystości toalet w budynku kasy biletowej, Wykonawca ponosi koszty związane z zakupem niezbędnych środków higienicznych, czystości i urządzeń. c) Utrzymanie czystości portierni, podejścia do budynku, a w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem, podejścia oraz przyległych chodników w obrębie budynku. d) W okresie zimowym, w soboty, niedziele i święta odśnieżanie alejek wyznaczonych przez Zamawiającego. 3. Wszelkie działania Wykonawcy wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winny mieć na celu: a) wykreowanie ponadlokalnej atrakcji rozrywkowo – edukacyjnej, b) poszerzanie oferty wypoczynku krótko-pobytowego dla mieszkańców regionu, w tym imprezy kulturalne i rozrywkowe (jarmarki, pokazy, wystawy, eventy, imprezy dla dzieci), c) wspieranie współpracy z sąsiednimi miastami w zakresie atrakcji edukacyjnej, rozrywkowej i wypoczynkowej, d) rozwój działalności Zwierzyńca w zakresie organizacji spotkań dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, e) prowadzenie dla grup zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród zwierząt z uwzględnieniem interakcji. 4. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwany dalej OPZ. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. III.1.c,d,e,f OPZ, tj. c) utrzymanie i pielęgnacja zieleni d) obsługa zwierząt – pielęgniarz zwierząt (utrzymanie boksów, karmienie, stała informacja o zwierzętach) e) obsługa kasy f) obsługa portierska zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w liczbie nie mniejszej niż 7 osób), w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z późniejszymi zm.) w całym okresie jego realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77400000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: - 7.000,00 złotych (siedem tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach