Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, 11 Listopada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483453103 , fax. 483452002
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483453103, fax. 483452002
  REGON: 670897379
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 i typu Alco -Sensor IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: - naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 7410 - zadanie nr 1 - naprawie i kalibracji urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alco -Sensor IV - zadanie nr 2 Stanowiących wyposażenie komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a następnie przekazywanie ich do Okręgowego Urzędu Miar lub Akredytowanego Laboratorium celem przeprowadzenia wzorcowania, oraz świadczenie usług polegających na odbiorze tych urządzeń i wysyłaniu do bezpośrednich użytkowników. Zamawiający wymaga, aby świadectwo wzorcowania na wykonane wzorcowanie urządzenia było ważne minimum 6 miesięcy od dnia wzorcowania Wysokość gwarancji na wykonaną usługę ( również w przypadku gdy urządzenie nie było naprawiane) musi wynosić minimum 3 miesiące, na wykonaną naprawę danego urządzenia musi wynosić minimum 6 miesięcy natomiast na wymienione części i podzespoły w urządzeniach ma wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu serwisowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach