Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na mechanicznym odśnieżaniu ulic i dróg na terenie miasta Torunia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166, , fax. 566 398 120
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, , fax. 566 398 120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpo.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na mechanicznym odśnieżaniu ulic i dróg na terenie miasta Torunia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na mechanicznym odśnieżaniu ulic i dróg na terenie miasta Torunia. Opis części zamówienia: Części 1- 3: Mechaniczne odśnieżanie ulic i dróg osiedlowych przy użyciu koparko-ładowarki zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w kwocie 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) w każdej części.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników - pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności. 3. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach