Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523881202 , fax. 523881202
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy - Powiat Sępoleński
  ul. Koronowska 5
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523881202, fax. 523881202
  REGON: 09236344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip213.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzętowo - transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowo – transportowych w zakresie stosownym do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2019 roku. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego wykonawca będzie zobowiązany na każde wezwanie zamawiającego podstawić do jego dyspozycji na warunkach umownych następujące jednostki sprzętowo – transportowe (łącznie, w części lub pojedynczo): a)minimum jeden samochód samowyładowczy z trójstronnym wywrotem o ładowności równej co najmniej 5 Mg i nie większej niż 25 Mg; b)minimum jedną samobieżną koparkę, koparko – ładowarkę lub koparko – spycharkę na podwoziu kołowym; c)jeden ciągnik rolniczy z osprzętem (wymagana przyczepa samowyładowcza z trójstronnym wywrotem o ładowności 4 – 6 Mg); d)jedną równiarkę samojezdną; e)jeden samobieżny walec ogumiony o masie własnej równej co najmniej 8 Mg lub jeden stalowy walec wibracyjny (samobieżny lub ciągniony) o masie własnej równej co najmniej 6 Mg; f)samobieżny lub ciągniony zestaw niskopodwoziowy o dł. min. 11m; g)dźwig samojezdny o udźwigu min. 5 ton, h)podnośnik koszowy samojezdny, które z punktu widzenia zamawiającego będą niezbędne do użycia w 2019 roku w trakcie realizacji przezeń zadań ustawowych spoczywających na zarządcy dróg (z wyłączeniem usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach