Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 555 146 , fax. 227 555 327
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 555 146, fax. 227 555 327
  REGON: 52478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi: Przez „przesyłki pocztowe” należy rozmieć: a. Przesyłki listowe zwykłe: a. przesyłki nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym b. przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym b. Przesyłki listowe polecone: a. przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, b. przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym c. Przesyłki listowe polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: a. przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, b. przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, d. Paczki krajowe i zagraniczne: a. Paczki pocztowe najszybszej kategorii, b. Paczki pocztowe niebędące paczkami najszybszej kategorii. Gabaryty przesyłek i paczek: GABARYT A to: 1. Przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 2. Paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm). GABARYT B to: 1. Przesyłki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość grubość 20 mm lub długość 325 mm, lub szerokość 230 mm, MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2. Paczki o wymiarach MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm (60 cm), szerokość 500 mm (50 cm), wysokość 300 mm (30 cm), MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm (300 cm), przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm (150 cm). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe w zakresie uprawniającym do wykonywania zamówienia lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z ww. obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznika nr 1, 2) Formularz cenowy zgodnego z treścią Załącznika nr 1a, 3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią Załącznika nr 2 i 3, 4)zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy), w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, (jeżeli dotyczy), 6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach