Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2018-2019

Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 05270 Marki, ul. Lisa Kuli
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 813 373 , fax. 227 811 101
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych
  ul. Lisa Kuli 3
  05270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 227 813 373, fax. 227 811 101
  REGON: 14123709800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2018-2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest ,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2018-2019”. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa płynne w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: - olej napędowy w ilości do 24 000 litrów - benzyna bezołowiowa 95 w ilości do 8 000 litrów. 1) Podane ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zarówno pomniejszeniu jak i zwiększeniu w zależności od potrzeb zamawiającego. 2) W związku z koniecznością dokonywania licznych tankowań, odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego do 3,5 km. 3) Dostawy realizowane będą przez sieć stacji paliwowych wykonawcy w systemie bezgotówkowym, z wykorzystaniem firmowych paliwowych kart do rozliczeń bezgotówkowych. 4) Wykonawca wystawi 5 imiennych kart na osoby wyznaczone przez zamawiającego do tankowania na obszarze całego województwa. 5) Rozliczenie za zakupy realizowane przy użyciu kart paliwowych dokonywane będą 2 razy w miesiącu w okresach rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. W terminie 7 dni po upływie danego okresu rozliczeniowego wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT. Do faktury wykonawca zobowiązany będzie dołączyć wystawiony niezwłocznie po zakończonym okresie rozliczeniowym zbiorczy raport z dokonanych transakcji bezgotówkowych, w okresie za jaki wystawiona będzie faktura, który prześle zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail podany przez zamawiającego. 6) Wykonawca na wystawionej fakturze lub załączniku do faktury, stanowiącym integralną część faktury umieści informację: a) o dacie i miejscu tankowania, rodzaju, ilości i wartości każdego zatankowanego paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu, b) powszechnie stosowanej cenie 1 litra paliwa na stacji benzynowej obowiązującej w dniu tankowania. 7) Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora prze 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek). 8) Podstawą do rozliczenia zakupu paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy, będą ceny obowiązujące na stacji paliw wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o zaoferowany upust ceny detalicznej. 9) W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy ceny kupna paliw u wykonawcy będą znacznie przekraczać ceny zaoferowane przez konkurencyjne stacje paliw, cena dla zamawiającego ulega obniżeniu do niniejszej stawki obowiązującej na konkurencyjnych stacjach. Za konkurencyjne stacje uważa się stacje zlokalizowane na terenie powiatu wołomińskiego. 10) Dostarczone paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U.2013 poz.1058).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach