Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-467 Warszawa, ul. Jazdów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 628 76 71-3 , fax. +48 22 628 95 50
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  ul. Jazdów 2
  00-467 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 628 76 71-3, fax. +48 22 628 95 50
  REGON: 98615900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: u-jazdowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego (6 komputerów przenośnych oraz 2 komputerów stacjonarnych) przeznaczonego na wyposażenie biur i do realizacji projektów z zakresu działalności statutowej CSW Zamek Ujazdowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania (funkcjonalności) nie gorsze od parametrów (funkcjonalności) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach