Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej na okres 24 miesięcy.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

  • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  • Data zamieszczenia: 2019-03-07
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
    Powstańców Warszawy 12
    35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
    tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
    REGON: 17490000000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej na okres 24 miesięcy.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Rzeszowskiej, w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena dokonana będzie (metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia).
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. - załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach