Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566577555 , fax. +48566577504
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grudziądzka 159B
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566577555, fax. +48566577504
  REGON: 87000140200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 EURO. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (oraz Biur Obsługi Mieszkańców I, II, III) na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych przez operatora pocztowego uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą usługi pocztowe, świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania przepisów szczególnych Kodeksu postępowania cywilnego, administracyjnego lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania terminów zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, administracyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach