Przetargi.pl
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynach Szlacheckich

Gmina Bobrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowo 27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10
  REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kruszynach Szlacheckich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest remont budynku polegający na odnowieniu pomieszczeń, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianie oświetlenia, dociepleniu części ścian zewnętrznych, naprawie kominów ponad dachem, odnowieniu elewacji, wymianie pokrycia dachu. 3.4. Informacje dodatkowe: 1) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej wykonawczej wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 2) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów 3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: • dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlano-wykonawcze, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • wzór umowy, • przedmiary robót, kosztorys ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach