Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TRZEBOWNISKO W OKRESIE OD 01.02.2019 - 31.12.2019 r.

Gmina Trzebownisko ogłasza przetarg

 • Adres: 36001 Trzebownisko, Trzebownisko
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 713 700 , fax. 177 713 719
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebownisko
  Trzebownisko 976
  36001 Trzebownisko, woj. podkarpackie
  tel. 177 713 700, fax. 177 713 719
  REGON: 69058215700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebownisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TRZEBOWNISKO W OKRESIE OD 01.02.2019 - 31.12.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Trzebownisko w okresie od 01.02.2019 - 31.12.2019 r. w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym. Szacunkowa ilość przesyłek wynosi ok. 19 200 szt. Rozliczenie na podstawie faktury VAT za każdy miesiąc faktycznie zrealizowanej usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 3 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca był uprawniony do prowadzenia działalności pocztowej tj. posiadał aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonany zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach