Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 510 514, , fax. 343 510 511
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Paderewskiego 7
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 343 510 514, , fax. 343 510 511
  REGON: 15139906000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz doręczanie Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania, zgodnie z właściwymi przepisami, a w szczególności: a) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn.zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U.2013.545 z dnia 2013.05.09 z późn.zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2019.474 z dnia 2019.03.12), d) Regulaminem Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, porozumienie dotyczące pocztowych Usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r. (Dz.U.2015.1522 z dnia 2015.10.02), e) Regulaminem Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz.U.2007.108.744 z dnia 2007.06.21), f) Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz.U.2007.108.745 z dnia 2007.06.21), g) Przepisami dotyczącymi doręczenia przesyłek na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późn.zm.) regulujący tryb doręczenia pism nadawczych w postępowaniu administracyjnym. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0- usługi pocztowe, 64112000-4- usługi pocztowe dotyczące listów, 64113000-1- usługi pocztowe dotyczące paczek. 3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia, rozumie się niżej wymienione typy przesyłek: 1) Przesyłki w obrocie krajowym: a) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, b) przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe, będące przesyłkami najszybszej kategorii, c) przesyłki polecone ekonomiczne, przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania, d) przesyłki polecone priorytetowe, przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania, e) przesyłki polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami szybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, z dodatkową usługą polegającą na doręczeniu Zamawiającemu formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata, f) przesyłki polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane będące przesyłkami szybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, z dodatkową usługą polegającą na doręczeniu Zamawiającemu formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata. 2) Przesyłki w obrocie zagranicznym: a) przesyłki polecone ekonomiczne, przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania, b) przesyłki polecone priorytetowe, przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania, c) przesyłki polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami szybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, z dodatkową usługą polegającą na doręczeniu Zamawiającemu formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata, d) przesyłki polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane będące przesyłkami szybszej kategorii, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, z dodatkową usługą polegającą na doręczeniu Zamawiającemu formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata. 3) Paczki pocztowe krajowe: a) paczki pocztowe rejestrowane ekonomiczne, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listownymi, o masie do 10 kg, b) paczki pocztowe rejestrowane priorytetowe, będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listowymi, o masie do 10 kg, c) paczki pocztowej rejestrowane ekonomiczne, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listownymi, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o masie do 10 kg, d) paczki pocztowej rejestrowane priorytetowe, będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listowymi, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o masie do 10kg. 4) Paczki pocztowe zagraniczne: a) paczki pocztowe rejestrowane ekonomiczne, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listownymi, o masie do 5 kg, b) paczki pocztowej rejestrowane ekonomiczne, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, nie będące przesyłkami listownymi, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o masie do 5 kg, 4. Na potrzeby kalkulacji Wykonawca może przyjąć: 1) Przesyłki listowe będące przedmiotem zamówienia, to przesyłki w formatach, wymiarach i maksymalnej wadze: • S – to przesyłki o wymiarach liczonych z tolerancją do +/- 2mm: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm; waga do 500g; • M – to przesyłki o wymiarach liczonych z tolerancją do +/- 2mm: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm; waga do 1000g; • L – to przesyłki o wymiarach liczonych z tolerancją do +/- 2mm: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm, maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm; waga do 2000g. 2) Paczki pocztowe będące przedmiotem zamówienia to paczki pocztowe o wadze do 10kg i o gabarytach: • gabaryt A – to paczki o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm; • gabaryt B - to paczki o wymiarach: minimum – jeżeli choć jeden z wymiarów przekracza: wysokość 300 mm lub długość 600 mm lub szerokość 500 mm, maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3.000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1.500 mm. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na czas realizacji umowy jedną placówką nadawczą w Lublińcu, która musi być: 1) czynna we wszystkie dni robocze co najmniej od godziny 8:00 do 20:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 2) oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy, 3) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, aby przesyłki, których adresatem jest Zamawiający, dostarczane były przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych przypadających w dni robocze) do godziny 10.00. 7. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego doręczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą (z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów pocztowych), na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej. 8. Przesyłki przygotowane do nadania będą dostarczane przez Zamawiającego do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki w miejscowości, gdzie siedzibę ma Zamawiający, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych przypadających w dni robocze) do godziny 17.00. Adres placówki nadawcze/oddawczej Wykonawcy do obsługi w zakresie nadawania przesyłek zostanie ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. 9. Przyjmowanie przesyłek przez Wykonawcę od Zamawiającego w placówce Wykonawcy w celu ich wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę w pocztowej książce nadawczej. Wykaz przesyłek będzie sporządzony w 2 egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie do placówki nadawczej Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego, która będzie potwierdzeniem nadania danej partii przesyłek. 10. Zamawiający zobowiązuje się do: a) pakowania przesyłek listowych w sposób umożliwiający Wykonawcy doręczanie ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca przeznaczenia zgodnie z adresem (przesyłki nadawane będą w kopertach/opakowaniach Zamawiającego); b) prawidłowego i czytelnego adresowania nadawanych przesyłek zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami; umieszczania na każdej przesyłce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz adres zwrotny Zamawiającego; c) przestrzegania międzynarodowych przepisów pocztowych, dotyczących umieszczania na opakowaniu przesyłek wyłącznie informacji pocztowych, niezbędnych do wyekspediowania przesyłek za granicę; d) przygotowania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: – dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do wykazu w pocztowej książce nadawczej; sporządzonego w 2 egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie do placówki nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia dla Zamawiającego, która będzie potwierdzeniem nadania danej partii przesyłek; – dla przesyłek nierejestrowanych – zestawienie ilościowe przesyłek w książce nadawczej; sporządzonego w 2 egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony będzie do placówki nadawczej Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia dla Zamawiającego, która będzie potwierdzeniem nadania danej partii przesyłek. 11. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w dniu doręczenia przesyłek przez Zamawiającego do placówki Wykonawcy. 12. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca telefonicznie będzie wyjaśniał je z Zamawiającym. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny, w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Wykonawcy co do odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich odbioru. 14. Potwierdzenie nadania musi jednoznacznie określać datę przyjęcia przesyłki oraz identyfikować placówkę pocztową Wykonawcy, która nadała przesyłkę. 15. Przesyłki będą przyjmowane wyłącznie w stanie uporządkowanym. Przesyłki rejestrowane powinny być ułożone stroną adresową w tym samym kierunku według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej, z uwzględnieniem podziału na: przesyłki krajowe i zagraniczne, ekonomiczne i priorytetowe. Przesyłki nierejestrowane powinny być ułożone stroną adresową w tym samym kierunku i ujęte na zestawieniu ilościowym, z uwzględnieniem na: przesyłki krajowe i zagraniczne, ekonomiczne i priorytetowe. 16. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego zwrotne potwierdzenia odbioru od adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. Doręczone zwrotne potwierdzenie odbioru powinno zawierać czytelną datę i czytelny podpis odbiorcy oraz datę i podpis osoby doręczającej. W razie niemożności doręczenia przesyłki przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie pozostawić zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie Wykonawca będzie sporządzać powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana będzie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania jej przez adresata. 17. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przesyłki od momentu odebrania ich od Zamawiającego do doręczenia ich adresatowi lub zwrotu Zamawiającemu w przypadku ich niedostarczenia. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć. 18. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zapewnia i dostarczenia bezpłatnych formularzy zwrotnych potwierdzeń odbioru, stosowanych przez Wykonawcę, z wyłączeniem formularzy zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego, które Zamawiający zapewni we własnym zakresie. 19. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 20. Przesyłki pocztowe zawierające pisma i decyzje administracyjne, które Zamawiający jako organ administracji publicznej doręcza adresatom w toku prowadzonego przez niego postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest doręczać adresatom zgodnie z trybem i sposobem określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. 21. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki pocztowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn.zm.) oraz obowiązujących przepisach wykonawczych ww. ustawy. 22. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania usługi, w szczególności zagubienia, ubytku, uszkodzenia przesyłki, w wyniku czego zostanie ona niedoręczona adresatowi lub w przypadku braku dostarczenia Zamawiającemu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki. 23. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy zgodnie z : a) postanowieniami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2019.474 t.j. z dnia 2019.03.12), wydanego na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn.zm.), b) art. 87 - 89 Prawa pocztowego, c) Regulaminem wewnętrznym Wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 Prawa pocztowego, który nie jest sprzeczny z ustawą Prawo Pocztowe, d) w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z późn. zm.). 24. W załączniku nr 2 do SIWZ, przedstawiono szacunkową liczbę spodziewanych przesyłek, opierając się na analizie przesyłek zrealizowanych w ubiegłym roku. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek każdego rodzaju będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu. Zmniejszenie lub zwiększenie przesyłek nie stanowi zmiany umowy. 25. W zależności od potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublińcu Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadania w okresie obowiązywania umowy przesyłek pocztowych innych, niż wymieniono w formularzu. Usługi te będą świadczone przez Wykonawcę według obowiązującego cennika Wykonawcy w dniu nadania tych przesyłek. 26. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), dotyczące: a) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek posiadania wynika z odrębnych przepisów: a) Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 2018.11.23 z późn.zm.) w zakresie odbioru krajowego i zagranicznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składa się: 1) dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) formularz cenowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; e) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 5 do SIWZ; f) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach