Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń.

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 242 400, , fax. 322 164 777
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 323 242 400, , fax. 322 164 777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne kody pomocnicze: 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń”. 3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji siedmiu budynków w ramach zadania budżetowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń”, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót i innych wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem (jeżeli okażą się konieczne). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy zgodnie z zapisami wzoru umowy. A) Zakres prac został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz projekcie umowy, które stanowią załączniki do SIWZ. B) Informacja o dofinansowaniu : Zamawiający oświadcza, że Gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki DZIAŁANIE 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. C) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie tego przedmiotu umowy lecz nie dłużej niż 5 lat od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 3. Zamawiający nie przewiduje: zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań zawartych w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy pzp. 4. Nadzór autorski nie stanowi przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł. Zasady, formy i termin wnoszenia wadium określa SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,7 ustawy pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). Oświadczenia, o jakich mowa wyżej , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w ofercie, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa poniżej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: (www.bierun.pl; BIP: zakładka - zamówienia publiczne/zamówienia powyżej 30 000 euro/ogłoszenia o zamówieniach/ przedmiotowe zamówienie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp tj. informacje podawane na otwarciu ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp tj.: o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o której mowa. Poglądowy wzór oświadczenia Zamawiający zamieści wraz informacją z otwarcia ofert. 3. Zawartość oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy wraz z tabelą elementów składowych. 3.2 Oświadczenia, zobowiązania. 3.3 Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 3.4 Informacje w zakresie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach