Przetargi.pl
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 4 oraz lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. Komorowickiej 34 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 4 oraz lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. Komorowickiej 34 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) dla połączenia lokalu mieszkalnego nr 4 oraz lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. Komorowickiej 34 w Bielsku-Białej, obejmującej: 1) wykonanie inwentaryzacji budynku i lokali mieszkalnych, zwaną dalej „inwentaryzacją”, 2) przyłączenie lokalu nr 3 (pustostanu) do lokalu mieszkalnego nr 4, 3) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w połączonych lokalach 3 i 4 z zastosowaniem 2-funkcyjnego pieca gazowego kondensacyjnego wraz z montażem grzejników i podłączeniem do istniejącej instalacji gazowej w lokalu nr 4, 4) dostosowanie przewodu kominowego zwanych dalej łącznie „instalacjami”, 5) likwidację pieców węglowych, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami 6) uzyskanie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczącej pozwolenia na zmianę sposobu ogrzewania łączonych lokali, 7) uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 8) uzyskanie pozwolenia na budowę lub 9) skuteczne zgłoszenie robót, zwanych dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”, z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 40/02/O/2019 z dnia 18.02.2019 r. stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: § 1. Dokumentacja oferty. 1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) kalkulacji ceny sporządzonej na formularzu ryczałtowej kalkulacji ceny, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) dokumentów potwierdzających: a) posiadanie przez projektantów, którymi Wykonawca dysponuje, uprawnień projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) przynależność projektantów do właściwych izb samorządu zawodowego, 8) odpisu z KRS / wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 9) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 8. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 (pkt II oświadczenia). 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w ust. 1 pkt 8, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Informacje zawarte w oświadczeniach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 będą stanowić dla Zamawiającego podstawę do stwierdzenia, czy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania. § 2. Dokumenty dostępne Zamawiającemu w inny sposób. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (dokumenty określone w ust. 1 pkt 3, 4 i 7) oraz w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (dokument określony w ust. 1 pkt 8), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.). § 3. Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów. 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. § 5. Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentów. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. § 6. Forma dokumentów. Dokumenty określone: 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 – 6 i pkt 9, 2) pkt III.4) składane są wyłącznie w formie pisemnej w oryginale, 3) w § 1 ust. 1 pkt 7 mogą być złożone w kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 4) w § 1 ust. 1 pkt 8 składane są w formie, w jakiej zostały pobrane ze strony https://ems.ms.gov.pl lub https://prod.ceidg.gov.pl, bez konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem. § 7. Tajemnica przedsiębiorstwa. 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm., jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W szczególności Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wykazał i nie uzasadnił przyczyn ustanowienia zastrzeżenia informacji jako informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, to Zamawiający upublicznia taką informację na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy. Brak uzasadnienia zastrzeżenia powoduje automatyczną jawność zastrzeżonych informacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach