Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2014

Powiat Wielicki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2880210 , fax. 012 2880040
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wielicki
  ul. Dembowskiego 2 2
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2880210, fax. 012 2880040
  REGON: 35155453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce w roku 2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik F do SIWZ. Zamawiający określił rodzaje przesyłek oraz szacunkowe ilości tych przesyłek w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik G do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym, może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość tych przesyłek nie przekroczy wartości całkowitej przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy wyniesie 70% ceny podanej w Formularzu Oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach