Przetargi.pl
Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewoskrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlania ulicznego

Miasto Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 337 20 54 , fax. 18 337 10 41
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Limanowa
  ul. Jana Pawła II 9 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 337 20 54, fax. 18 337 10 41
  REGON: 49189323300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewoskrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlania ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewoskrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlania ulicznego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w przedmiarach robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 1 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach