Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 63 08 099 , fax. 12 63 08 099
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  ul. Wrocławska 1-3 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 63 08 099, fax. 12 63 08 099
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.5wszk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane w budynkach nr 4, 10, 19, 20, 32, 78, obejmujące: Część 1 Wymiana części drzwi wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w bud. nr 32, Część 2 Wymiana części pionów wodno- kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w bud. nr 4, Część 3 Modernizacja bud. nr 19 i 78 na potrzeby archiwum, Część 4 Remont części pomieszczeń w Zakładzie Radiologii Medycznej, bud. nr 4, Część 5 Remont części pomieszczeń w Zakładzie Patomorfologii, bud. nr 20, Część 6 Remont pomieszczenia (wc, sala nr 15, część korytarza) na Oddziale Chirugii Urazowej i Ortopedii, bud. nr 4, Część 7 Remont sal nr 8 i 9 wraz z przyległymi łazienkami i śluzą na Oddziale Zakaźnym_ bud. nr 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach