Przetargi.pl
,,Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”

Powiat Krośnieński ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Bieszczadzka 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134375713 , fax. 134375715
 • Data zamieszczenia: 2022-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński
  Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 134375713, fax. 134375715
  REGON: 6842377932
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego, tj. Starostwa Powiatowego w Krośnie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego .Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach