Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Stara Dąbrowa

Gmina Stara Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 73-112 Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stara Dąbrowa
  Stara Dąbrowa 20
  73-112 Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811685728
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Stara Dąbrowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Stara Dąbrowa”.2. Zakres rzeczowy zamówienia: Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania.Część nr 1 zamówienia:Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 16 h/miesiącUsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc tj. łączna liczba godzin do realizacji 2240 h od dnia podpisania umowy do 30.10.2023 r.3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Stara Dąbrowa”.2. Zakres rzeczowy zamówienia: Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania. Część nr 2 zamówienia:Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 16 h/miesiącUsługa opiekuńcza świadczona na rzecz minimum 10 podopiecznych ok. 160 h/ na miesiąc tj. łączna liczba godzin do realizacji 2240 h od dnia podpisania umowy do 30.10.2023 r.3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach