Przetargi.pl
„Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.” (12 miesięcy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 KĘTRZYN, POCZTOWA
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897512901 , fax. 897517411
 • Data zamieszczenia: 2022-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE
  POCZTOWA 11
  11-400 KĘTRZYN, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897512901, fax. 897517411
  REGON: 004451082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopsketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.” (12 miesięcy)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Wspólny Słownik Zamówień CPV 85.00.00.00-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej CPV 85.31.20.00-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych CPV 85.31.21.00-0 - Usługi opieki dziennej 2. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.” (12 miesięcy). Zindywidualizowany zakres usług dla każdej osoby nimi objętej każdorazowo zostanie określony przez Zamawiającego w drodze postępowania administracyjnego. 3. Przewidywana liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w 2022 roku: 125 osób. Maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych zaplanowana do realizacji w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosi ok. 3 660 godzin miesięcznie (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt godzin). Ilość godzin zaplanowanych na rok (okres 12 miesięcy) 3660 x 12 miesięcy = 43 920 godzin (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia godzin). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie co najmniej 15 osób na stanowisku opiekuna. Zatrudnione osoby będą wykonywały następujący zakres czynności: 1) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (np. pomoc przy myciu, ubieraniu), 2) zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, 3) utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, 4) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych — pomoc w dojściu do toalety, 5) kompleksowa opieka w utrzymaniu higieny osobistej osoby obłożnie chorej kąpiel, pampersowanie, zapobieganie odleżynom, zmiana pozycji ciała w łóżku chorego 6) opiekę zalecaną przez lekarza — podawanie leków, okłady, nacieranie, 7) zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych, 8) przygotowanie posiłku lub pomoc w jego przygotowaniu, karmienie chorego, 9) palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego, 10) utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego, 11) utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych, 12) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, 13) załatwianie spraw urzędowych, 14) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami powołanymi do opieki nad chorym w domu, 15) organizowanie spacerów, 16) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych, 17) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy przez osobę sprawującą usługi opiekuńcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach