Przetargi.pl
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 732 67 18 , fax. 87 732 67 18
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Piłsudskiego 8
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 732 67 18, fax. 87 732 67 18
  REGON: 79015414500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://elk-mops.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. będzie stanowić podstawy do zmiany umowy. Wyżej wymienione zmiany nie wpływają na wysokość Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie miasta Ełku, na podstawie: 1.1. rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189, poz. 1598) - zgodnie z § 2 pkt 3 1) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 1.2 rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz. U. z 2005 nr 189, poz. 1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - zgodnie z § 2 pkt 5 1) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)). 2. Przedmiot zamówienia i jego wielkość: a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w miejscu zamieszkania tych osób w zależności od potrzeb, b) świadczenie ma być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00. c) szacunkowa liczba osób, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od dnia zawarcia umowy do 20.12.2020 r. wynosi około 10 osób, natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi około 2400, d) przyjmuje się że 1 godzina = 60 minut, e) do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania i zwiększania ilości osób (godzin) zakwalifikowanych do usług, powyższe nie stawek wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach