Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7320635 , fax. 062 7320634
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 31 31
  63-500 Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7320635, fax. 062 7320634
  REGON: 00334132200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Ostrzeszów w okresie od 03.01.2011r. do 30.12.2011r. Usługi będą realizowane w domu - miejscu pobytu świadczeniobiorcy. Niezbędne prace wykonywane w ramach usług opiekuńczych to; - pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., - mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, - w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem. Usługi podejmowane w danym środowisku powinny być zindywidualizowane - dostosowane do potrzeb danego świadczeniobiorcy. Przewidywana liczba godzin usług opiekuńczych w skali roku to około 42 000 tj. średnio 3 500 miesięcznie. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin stosownie do występujących w ciągu roku rzeczywistych potrzeb. Zamawiający oczekuje realizacji usług opiekuńczych na zasadach i w sposób określony niniejszymi przepisami prawa: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami), - uchwała Nr XVIII/167/2004 z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasady zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat jak również tryb ich pobierania. Świadczenie usług będzie się odbywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem, iż w szczególnie uzasadnionych - trudnych sytuacjach zdrowotnych, potwierdzonych wywiadem środowiskowym i zaświadczeniem lekarskim Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu zamówienia w godzinach nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ w dziale Przetargi / Zamówienia Publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach