Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów dla Pracowni Stomijnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8540500 , fax. 061 8521948
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8540500, fax. 061 8521948
  REGON: 00029120400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów dla Pracowni Stomijnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów dla Pracowni Stomijnej Wielkopolski: PAKIET 1 Worki stomijne 1-częściowe - 2400 szt. - otwarte /z możliwością opróżniania/ - przezroczyste (umożliwiające kontrolę stomii) - z filtrem - z jednolitym przylepcem typu hydrokoloidowego - z możliwością przycięcia w przylepcu otworu od 10 do 80 mm /nie mniej niż 65 mm/ - z zamknięciem na rzepy. PAKIET 2 Worki stomijne 1-częściowe - 2400 szt. - otwarte /z możliwością opróżniania/ - przezroczyste /umożliwiające kontrolę stomii/ - z filtrem - z jednolitym przylepcem typu hydrokoloidowego - z możliwością przycięcia w przylepcu otworu od 10 do 60 mm /nie mniej niż 56 mm/ - z zamknięciem na rzepy. PAKIET 3 Worki urostomijne 1-częściowe - 1000 szt. - z jednolitym przylepcem - przezroczyste - z możliwością przycięcia w przylepcu otworu od 10 do 70 mm - z możliwością podłączenia worka do zbiórki nocnej - z zaworem przeciwzwrotnym moczu. PAKIET 4 Rękawy do irygacji stomii - 120 szt. - łączenie do płytki pierścienia 60 mm. PAKIET 5 Zestawy do irygacji - 12 szt. - rękawy łączone z płytką o pierścienia 60 mm. PAKIET 6 Środek ochronny /druga skóra/ - 2000 szt. - w opakowaniach 1-razowego użytku (chusteczki). PAKIET 7 Zmywacz do skóry wokół stomii - 200 szt. w opakowaniu wielokrotnego użytku o poj. 180ml; Zamawiający dopuszcza zmywacz w aerozolu o pojemności innej niż podana, przy zachowaniu łącznej ilości preparatu wynikającej z podanych wyżej ilości. PAKIET 8 Pasta uszczelniająco-gojąca - 100 szt. -w tubce wielokrotnego użytku o poj. ok.60gram PAKIET 9 Zestawy pooperacyjne z przezroczystym workiem stomijnym - 20 szt. - 1-częściowe z okienkiem - otwarte (z możliwością opróżniania) - z możliwością przycięcia w przylepcu od 10 do 100 mm. - zestaw sterylny jednorazowego użytku ego Centrum Onkologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: kwota wadium nie wymagana

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach