Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w roku 2011

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ogłasza przetarg

 • Adres: 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2874014, 2874082 , fax. 61 2874014, 2874082
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
  ul. Poznańska 14 14
  63-040 Nowe Miasto nad Wartą, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2874014, 2874082, fax. 61 2874014, 2874082
  REGON: 63125820100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-nowe-miasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w roku 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w roku 2011, w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które obejmuje: a) odśnieżanie dróg na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, b) zwalczanie śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg, c) przygotowanie we własnym zakresie mieszanki piaskowo-solnej. Długość dróg objętych odśnieżaniem wynosi ok. 120 km. Podczas zimowego utrzymania dróg Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: - monitorowania stanu dróg, - odśnieżania dróg na całej szerokości jezdni, - usuwania i zwalczania śliskości w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), po uzyskaniu akceptacji wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy, - w przypadku dużych opadów, bądź zawiewania dróg do rozpoczęcia pracy nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, a w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godz. 4.00, a zakończenia nie później niż po 3 godzinach po zakończeniu opadu, - potwierdzenia wykonania usługi u osoby zgłaszającej konieczność jej wykonania (jeżeli usługa zostanie wykonana w dniu roboczym, to jej wykonanie musi zostać potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 15.00, natomiast jeżeli usługa zostanie wykonana w dniu wolnym od pracy, to jej wykonanie musi zostać potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 15.00), - zabezpieczenia gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg a w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej do zapewnienia sprzętu zastępczego na własny koszt, - zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania i terminowego wykonania, - ciągłej łączności ze Zleceniodawcą oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej, - zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bezpieczeństwu mienia osób trzecich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-nowe-miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach