Przetargi.pl
Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych. Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca ma obowiązek na podstawie art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.), przekazać do odpowiednich instalacji, właściwych z uwagi na rodzaj odpadów (selektywnie zebrane odpady, zmieszane odpady komunalne). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 części.: 1) Część 1: Urząd Skarbowy w Chodzieży, ul. Ofiar Gór Morzewskich 1 2) Część 2: Urząd Skarbowy w Czarnkowie, ul. Wodna 8 3) Część 3: Urząd Skarbowy w Gnieźnie, ul. Spichrzowa 4 4) Część 4: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Wrocławska 12; Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Targowa 1; Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Fabryczna 1A; Oddział Celny w Kaliszu, ul. Powstańców Wlkp. 1-3; Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Częstochowska 144 5) Część 5: Urząd Skarbowy w Kole, ul. Bolesława Prusa 10 6) Część 6: Urząd Skarbowy w Koninie, ul. Zakładowa 7A; Biuro Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie, ul. Poznańska 46; Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Delegatura w Koninie, ul. Kościuszki 35 7) Część 7: Urząd Skarbowy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2 8) Część 8: Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 38 9) Część 9: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., ul. Chłapowskiego 45 10) Część 10: Urząd Skarbowy w Śremie, ul. Wojska Polskiego 12 11) Część 11: Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 2 12) Część 12: Urząd Skarbowy we Wrześni, ul. Warszawska 26
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże, że posiada: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz.1454 ze zm.), 2) aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka właściwego województwa na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 lub art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz.701 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta wspólna powinna zawierać oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku kiedy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona zastosowanie będzie miał pkt 6.2 SIWZ. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach