Przetargi.pl
Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców w kuchni Domu Pomocy Społecznej im.Małżonków Terakowskich w Gnieźnie przy ul.Wrzesińskiej 21

Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 261 145 , fax. 614 261 145
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich
  ul. Wrzesińska 21
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 614 261 145, fax. 614 261 145
  REGON: 48638090000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla Mieszkańców w kuchni Domu Pomocy Społecznej im.Małżonków Terakowskich w Gnieźnie przy ul.Wrzesińskiej 21
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowania całodziennego wyżywienia dla 71 Mieszkańców , w kuchni Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków,w zależności od ilości Mieszkańców przebywających w DPS. Zakres zadania oraz dane ilościowe składników zamówienia opisane zostały szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ jako procedura postępowania w procesie żywienia.Zamawiający bezwzględnie wymaga aby posiłki będące przedmiotem niniejszego postępowania przygotowywane były w kuchni Zamawiającego.Termin wykonania zamówienia od 01.01.2020r do 31.12.2021r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć opłaconą polisę,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 100000 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Wykonawca przedłoży certyfikat potwierdzający,iż wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP oraz systemu ISO 22000 - wydanego przez zewnętrzny akredytowany podmiot uprawniony do przeprowadzenia certyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach