Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001057
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gdansk.ap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Archiwum Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) w obiektach Zamawiającego w systemie całodobowym, polegających na: 1) bezpośredniej ochronie fizycznej, 2) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego 3) monitorowanie obrazów z lokalnych systemów telewizji obiektowej (CCTV) 4) ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne wykonawcy5) realizacji usług portierskich.2. Obiekty Zamawiającego podlegające ochronie:1) Archiwum Państwowe w Gdańsku ul. Wałowa 5 (obiekt wpisany na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie) – o pow. użytkowej 2475,2 m² i kubaturze 12996 m3, zbudowany w kształcie litery V-w całości podpiwniczony, składa się z części administracyjnej trzykondygnacyjnej i magazynowej wraz z pracowniami - sześciokondygnacyjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1 posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:1.1.1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi polegające na co najmniej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 ze zm.), o powierzchni użytkowej każdego z budynków minimum 2 000 m2, przy czym każda usługa była świadczona całodobowo przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, w tym co najmniej jedna usługa była świadczona w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie przez SUFO. Łączna wartość zamówień nie może być niższa niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych) brutto.1.1.1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:• minimum 10 (dziesięć) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako obsada Grupy Interwencyjnej (posiadającego status SUFO) i Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego,uprawnionych do pracy z bronią na okaziciela, działającą na terenie miasta Gdańska i Gdyni – każda składająca się co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.• minimum 7 pracowników portierni (portierów)• minimum dwóch kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.1.1.1.3. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje łącznie:• siecią radiową nadawczo-odbiorczą typu dyspozytorskiego, która swym zasięgiem będzie obejmować przynajmniej teren miasta Gdańska, przy czym łączność za pomocą tej sieci nie będzie realizowana na pasmach ogólnodostępnych tzw. obywatelskich oraz• dysponuje minimum 4 oznakowanymi pojazdami Grup Interwencyjnych z zainstalowanymi systemami GPS umożliwiającymi nadzór nad tymi pojazdami w czasie rzeczywistym,• aplikacją umożliwiającą stały całodobowy wgląd w sygnały generowane przez systemy sygnalizacji włamania i napadu i odbierane przez Uzbrojone Stanowisko Interwencji• magazynem do przechowywania broni i amunicji znajdującym się na terenie Trójmiasta, spełniającym wymagania o których mowa w §11,12,13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 października 2011 roku• całodobowym centrum monitorowania i kierowania ochroną posiadające status Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego na terenie Trójmiasta – obsługiwane co najmniej przez jednego uzbrojonego pracownika ochrony, który po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie podejmuje decyzję o rodzaju środków niezbędnych do jego usunięcia, które posiada nw. możliwości: protokół odbioru danych contact – ID możliwość rejestracji włączenie i wyłączenia systemu alarmowego (data, godzina) możliwość rejestracji numer kodu przypisanego pracownikowi użytego do włączenie i wyłączenia systemów alarmowych (identyfikacja imienna) sygnalizacja alarmu systemowego w przypadku nie włączenia lub nie wyłączenia systemu alarmowego sygnalizację rodzaju alarmu z dokładną lokalizacją miejsca sygnalizację usterek systemowych, prób sabotażu i inne możliwość reagowania na zadziałania systemów alarmowych poprzez łączność z patrolami interwencyjnymi- wydruku raportu z danego okresu – okres archiwizacji 12 miesięcy1.2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:• Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zgodną z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu.• Decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zezwolenie na posiadanie broni palnej na okaziciela przez grupy interwencyjne mające status SUFO.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach