Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony i dozoru budynków oraz obsługi portierni w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-204 Szczecin, Rybacka 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (91) 81-32-611; (91) 48-00-779
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (91) 81-32-611; (91) 48-00-779
  REGON: 000288886
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony i dozoru budynków oraz obsługi portierni w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług ochrony i dozoru budynków oraz obsługi portierni w obiektach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.2. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot zamówienia, działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w kierunku zapobieżenia m.in.: naruszaniu ładu i porządku publicznego, uszkodzeniom mienia, zniszczeniom mienia, kradzieżom mienia, włamaniom, działaniom terrorystycznym, napadom i wymuszeniom rozbójniczym. 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z nadzorem nad budynkami oraz obsługą portierni we wszystkich lokalizacjach i według harmonogramu, wskazanych w tabeli, stanowiącej załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia i SWZ oraz wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach