Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Suchaniu w 2023 roku

Gmina Suchań ogłasza przetarg

 • Adres: 73-132 Suchań, Pomorska 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915624015
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchań
  Pomorska 72
  73-132 Suchań, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915624015
  REGON: 811685970
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Suchaniu w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Suchaniu w 2023 roku. Szacunkowa ilość zapotrzebowania na olej opałowy wynosi 110 000 litrów (110 m3).2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości oleju, który zostanie zamówiony w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość oleju opałowego dostarczonego w ramach zamówienia będzie zależna od bieżącego zapotrzebowania Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Zamawiający informuje, że minimalna ilość, która zostanie zamówiona wynosi 78 000 litrów.3. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie sukcesywnie. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o potrzebie dostawy. Zapotrzebowanie będzie przekazywane drogą mailową.Wykonawca dostarczy zamawianą ilość oleju opałowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zapotrzebowania.4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2020-12 dla oleju opałowego oraz aktualne atesty (świadectwa jakości), w szczególności:-gęstość w temp. 15°C max 860 kg/m³,-wartość opałowa min. 42,60 MJ/kg,-zawartość siarki max. 0,10% m/m,-zawartość wody max. 200 mg/kg,-zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg,-lepkość kinetyczna w temp. 20°C max 0,6 mm2/s,-barwa czerwona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach