Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Materiałów Ogniotrwałych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Toszecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)2701834, , fax. +48(32)2701960
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Materiałów Ogniotrwałych
  Toszecka 99
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48(32)2701834, , fax. +48(32)2701960
  REGON: 00005637700045
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icimb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 99, 44-100 Gliwice 1) Opis chronionego obiektu a) Oddział Materiałów Ogniotrwałych zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta Gliwice w rejonie skrzyżowania ulic: Toszeckiej i Pionierów. Całkowita powierzchnia terenu zajmowanego przez Oddział Materiałów Ogniotrwałych wynosi 3,5693 ha i składa się z : • budynku biurowego (czterokondygnacyjny), • hal magazynowych, • hal produkcyjnych, • warsztatu, • budynku dawnej kotłowni, • rozdzielni gazu, • stacji transformatorowej. Budynki oraz hale produkcyjne wykonane są z płyt prefabrykowanych żelbetowych, elementów stalowych, murowanych, a pomieszczenia magazynowe z blachy falistej. Całość terenu ogrodzona jest płotem o wysokości 1,80 m wykonanym z elementów metalowych, tj. kątownika wypełnionego siatką trapezową typu górniczego, wzmocnioną w części dolnej przestrzeni pomiędzy wkładami z siatką, a podłożem wypełnionym płytą betonową. Do Oddziału Materiałów Ogniotrwałych wjazd zapewniony jest dwiema bramami wjazdowymi dla pojazdów samochodowych: • brama główna (wjazdowa) – szerokość 5,5 m od strony ul. Pionierów, przy której znajduje się Posterunek nr 2, • brama zapasowa – szerokość 4,0 m (przeciwpożarowa), pomiędzy budynkiem głównym (administracyjno-biurowym), a budynkiem dawnej kotłowni. b) Ochrona obiektu ma być prowadzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony osób i mienia tj. ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późń. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach