Przetargi.pl
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM, DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG MIASTA RACIBÓRZ

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4153577 w. 148, 4153846 , fax. 324 190 717
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Adamczyka 10
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4153577 w. 148, 4153846, fax. 324 190 717
  REGON: 27234774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM, DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG MIASTA RACIBÓRZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 800 ton, wraz z jej dostawą do magazynu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Adamczyka 10, 47-400 Racibórz. Główne wymagania dla soli drogowej stosowanej w Polsce określa norma PN-86/C-84081/02. Parametry fizykochemiczne Sól drogowa typu DR: Zawartość NaCl -90% min, Ziarno poniżej 1mm -60% max, Ziarno powyżej 6 mm -10% max, Części nierozpuszczalne -8% max, Zawartość wody -3% max, Antyzbrylacz (K4Fe(CN)6) -40 ppm. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany i dostarczany sukcesywnie w uzgodnionych partiach, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane jest załączenie do oferty: - opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, że oferowana do sprzedaży sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg, - atestu Państwowego Zakładu Higieny potwierdzającego, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach