Przetargi.pl
Świadczenie usług koparko-ładowarką na terenie gminy Tyczyn

Gmina Tyczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 36-020 Tyczyn, Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2219310
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tyczyn
  Rynek 18 18
  36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2219310
  REGON: 69058216300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług koparko-ładowarką na terenie gminy Tyczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi koparko-ładowarką na terenie gminy Tyczyn w następującym zakresie: oczyszczanie rowów z namułu na odkład wraz z rozplantowaniem(przewidywana ilość ok.500,00 mb) oraz odwozem do 1 km (przewidywana ilość ok. 1 000,00 mb), oczyszczanie rowów melioracyjnych na odkład wraz z rozplantowaniem (przewidywana ilość ok. 500,00 mb) oraz z odwozem do 1 km (przewidywana ilość ok. 500,00 mb), kopanie rowów (przewidywany czas pracy koparki 200 godz.), przebudowa przepustów o średnicy od 40 do 60 cm (przewidywana ilość ok 60,00 mb, materiał dostarcza Zamawiający) oraz transport materiałów samochodem ciężarowym (przewidywany czas pracy ok. 40 godz.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452622120
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach