Przetargi.pl
Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.

Gmina Sieniawa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-530 Sieniawa, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6227301 , fax. 016 6227301
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieniawa
  Rynek 1 1
  37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie
  tel. 016 6227301, fax. 016 6227301
  REGON: 65090057100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieniawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. Zakres robót obejmuje: droga Pigany - Borki- Rudka dz. nr 1144 w km 0+660 do 1+100 wykonanie koryta profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy 10 cm wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia gr. warstwy 15 cm wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego uzupełnienie poboczy obustronnie kruszywem łamanym o szer. 0,5 m droga Wylewa - Borki nr 1 10905 R w km 1+730 - 2+200 profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia gr. warstwy 15 cm wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego uzupełnienie poboczy obustronnie kruszywem łamanym o szer. 0,5 m Szczegółowy zakres robót wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca żąda wniesienia wadium na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 9.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sieniawa.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach