Przetargi.pl
Realizacja usługi audytu projektu pod nazwą Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury drogowej. Projekt został wybrany do współfinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Ttransgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4711080 , fax. 013 4711073
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych
  ul. Bełska 22 22
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 4711080, fax. 013 4711073
  REGON: 37043995300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja usługi audytu projektu pod nazwą Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury drogowej. Projekt został wybrany do współfinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Ttransgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa (zwana dalej usługą lub zamówieniem) obejmująca wykonanie audytu projektu: Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury drogowej.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi raporty z kontroli wydatków, zgodnie z wytycznymi i wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do umowy (Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract - external actions of the European Union).
  Sporządzone zostaną cztery raporty z kontroli wydatków:
  1) pierwszy, który towarzyszył będzie raportowi okresowemu, składanemu wraz z Wnioskiem o płatność - planowany w IV kw. 2013 r.
  2) drugi, który towarzyszył będzie raportowi okresowemu, składanemu wraz z Wnioskiem o płatność - planowany w II kw. 2014 r.
  3) trzeci, który towarzyszył będzie raportowi końcowemu, składanemu wraz z Wnioskiem o płatność - planowany w IV kw. 2014 r.
  4) Raport końcowy podsumowujący zamykający realizację całości projektu.
  W związku z tym, że składanie wniosków o płatność uzależnione jest od postępu prac w realizacji projektu i od wydatkowania środków przez partnerów, terminy wskazane w ust.2 należy traktować jako przewidywane. Mogą one ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana terminów niepowodująca wydłużenia terminu określonego w §8 ust. 2 nie wymaga formy pisemnego aneksu w rozumieniu §18 i następuje w formie oświadczenia podpisanego przez obie strony.
  Projekt został wybrany do współfinansowania z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.
  Celem przeprowadzenia audytu, będącego przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie czy koszty zadeklarowane przez Beneficjenta (Partnera wiodącego) oraz Partnera projektu zostały rzeczywiście poniesione, prawidłowo zapisane i czy są kwalifikowalne zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, a także zbadanie czy projekt generuje przychody. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z dokumentami obowiązującymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013: umowy o dofinansowanie projektu, Warunkami ogólnymi dotyczącymi umów o dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach działań zewnętrznych, Zakresem wymagań i obowiązków w odniesieniu do kontroli wydatków w ramach umowy grantowej. Opis przedmiotu zamówienia zawarty zawierają załączniki nr 10, 11 i 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach