Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania do obsługi systemu płacowego placówek oświatowych, system finansowo - księgowego wraz z usługą opracowania polityki rachunkowości, systemu do obsługi dotacji dla szkół niepublicznych, przeniesienie i scalenie danych z systemu Płace Optivum, a także wdrożenie systemów i przeszkolenie użytkowników

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8226570 , fax. 015 8222504
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32 32
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 015 8226570, fax. 015 8222504
  REGON: 83041350900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania do obsługi systemu płacowego placówek oświatowych, system finansowo - księgowego wraz z usługą opracowania polityki rachunkowości, systemu do obsługi dotacji dla szkół niepublicznych, przeniesienie i scalenie danych z systemu Płace Optivum, a także wdrożenie systemów i przeszkolenie użytkowników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania do obsługi systemu płacowego placówek oświatowych, system finansowo - księgowego wraz z usługą opracowania polityki rachunkowości, systemu do obsługi dotacji dla szkół niepublicznych, przeniesienie i scalenie danych z systemu Płace Optivum, a także wdrożenie systemów i przeszkolenie użytkowników 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach