Przetargi.pl
Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, Kasprowicza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  Kasprowicza 8
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdii.zabrze.pl/pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera dla inwestycji drogowych prowadzonych na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 1 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica ks. Michała Wosia, Część 2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulica Złota, Część 3 - Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Część 4 - Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót. Pełna dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych objętych nadzorami, dostępna jest pod adresem: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95 i dotyczy następujących zamówień na roboty budowlane: • „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, z podziałem na części: Część 1: ulica ks. Michała Wosia. Część 2: ulica Złota sygn. postępowania DR.260.36.2020.PG”; • „Przebudowa ulicy Bytomskiej w rejonie potoku Julka w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”; sygn. postępowania DR.260.34.2020.AZ.” • „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, w dzielnicy Grzybowice, ulice: Czekanowska i Na Lesie; sygn. postępowania DR.260.37.2020.PG.” Do zakresu obowiązków Inżyniera, w zakresie nadzoru nad umowami na wykonanie robót budowlanych zawartymi z Wykonawcami robót budowlanych przez Zamawiającego, będzie należało w szczególności: 1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 2) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1186 z późn. zm.); 3) pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestycyjnego; 4) zarządzanie finansowe; 5) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; 6) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; 7) sporządzenie dowodów OT (przygotowanie charakterystyki wytworzonych lub ulepszonych środków trwałych); 8) wspieranie działań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej (MZDiII) Zadania oraz obowiązki Inżyniera wraz z określeniem działań szczegółowych zawarte zostały w OPZ stanowiącym część II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach