Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
  REGON: 65494800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych. Zakres zamówienia obejmuje poniższe usługi objęte 15 zadaniami: Zadanie 1 - Wyznaczenie na gruncie pasa drogowego ul. Stanisława Zubka wraz ze stabilizacją w punktach charakterystycznych za pomocą słupków betonowych z napisem „Pas drogowy” (ok. 120 punktów). Zadanie 2 - Wykaz zmian dla działek ewid. nr 53/1 i 53/2 obręb 3 (dawne oznaczenia) – Kotelnica. Zadanie 3 - Podział nieruchomości zgodnie z MPZP: a) dz. ewid. nr 205/1 obręb 8 (ul. Kościeliska) b) dz. ewid. nr 651/2 obręb 5 (Pl. Niepodległości) c) dz. ewid. nr 423 obręb 4 (ul. Bilinówka) d) dz. ewid. nr 225/2 obręb 5 (ul. Ogrodowa) e) dz. ewid. nr 35, 36, 37, 38 obręb 9 (ul. Tetmajera) f) dz. ewid. nr 107, 106/1, 106/2, 99, 98, 97, 89/3, 87, 82/1, 78, 63/1, 8/2, 8/5, 3, 4, 7, 9, 329/2, 11, 21/1 obręb 20 (ul. Gawlaki) na podstawie prawomocnego postanowienia opiniującego (bez konieczności sporządzania wstępnego projektu podziału) g) dz. 99/2 obr 111 Droga do Olczy h) dz. 111/2 obręb 111 Droga do Olczy Zadanie 4 - Podział nieruchomości na podstawie art. 94 pkt 4 UGN (niezależnie od ustaleń planu): a) dz. ewid. 62 obręb 71 (ul. Janosówka) b) dz. ewid. 177/9 obręb 3 (ul. Tatary) c) dz. ewid. 468/9 obręb 4 (ul. Bilinówka) Zadanie 5 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2): a) Wojdyły (13) b) Klusie (32) c) Piszczory (22) Zadanie 6 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2): a) Walkosze (55) b) Gawlaki (33) c) Stare Krzeptówki (12) Zadanie 7 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2): a) Bogdańskiego (9) b) Kamieniec (4) c) Bilinówka (9) Zadanie 8 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2): a) Pocztowców (3) b) Za Cieszynianką (7) c) Marusarzówny (9) d) Modrzejewskiej (11) Zadanie 9 - Sporządzenie Mapy zasięgu pasa drogowego (etap 1) oraz sporządzenie projektów podziałów nieruchomości do celów regulacji stanu prawnego drogi publicznej (etap 2): a) Na Wilcznik (10 + gminne) b) Orkana (odcinek pn. - gminne) c) Kościelna (5 + gminne) d) Kamockiego (7) Zadanie 10 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 978 obręb 5 w Zakopanem (ul. Tetmajera). Zadanie 11 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 509/5 obręb 9 w Zakopanem (ul. Grunwaldzka). Zadanie 12 - Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych – wydzielenia ciał hipotecznych z działki ewid. nr 452/1 obręb 11 i działki ewid. nr 509/2 obręb 12 w Zakopanem (ul. Zamoyskiego). Zadanie 13 - Rozgraniczenie działki ewid. nr 349 obręb 52 (Cyrhla) z działkami sąsiednimi. Zadanie 14 - Aktualizacja danych ewidencyjnych budynku na działce ewid. nr 26 obręb 5. Zadanie 15 - Wykaz zmian gruntowych dla działek ewid. nr 182 i 190 obręb 84 do komunalizacji (z uwzględnieniem stanu nieruchomości na dzień 27 maja 1990 r.) Uwaga ! W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach