Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w 2020 roku - Część II Zadania 5 Wykonanie 2 rozgraniczeń nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 764 680, , fax. 122 763 339
 • Data zamieszczenia: 2020-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. 122 764 680, , fax. 122 763 339
  REGON: 52392700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaskawina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w 2020 roku - Część II Zadania 5 Wykonanie 2 rozgraniczeń nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w 2020 roku - Część II Zadania 5 Wykonanie rozgraniczeń 2 nieruchomości, w ramach którego będzie należało wykonać: ZADANIE 1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Krzęcin, gm. Skawina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1422/3 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1419/4, położoną w obrębie Krzęcin, gm. Skawina, w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). ZADANIE 2. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Radziszów, gm. Skawina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 763 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 761, położoną w obrębie Radziszów, gm. Skawina, w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Szczegółowy zakres zamówienia dla poszczególnych ZADAŃ został opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz Oferta oraz odpowiednie formularze cenowe, zgodnie z treścią załączników do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach