Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
 • Data zamieszczenia: 2020-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
  REGON: 65494800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych. Zadanie 1 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Cichej Wody w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ( wraz z uwzględnieniem stanu na dzień 31-12-1998 roku). Wraz z wyznaczeniem na gruncie przebiegu pasa drogowego ulicy Cichej Wody. Zadanie 2 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Droga na Bystre w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)oraz wydzielenie ciał hipotecznych do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ( wraz z uwzględnieniem stanu na dzień 31-12-1998 roku). Wraz z wyznaczeniem na gruncie przebiegu pasa drogowego ulicy Droga na Bystre. Zadanie 3 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Grunwaldzka w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)oraz wydzielenie ciał hipotecznych do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ( wraz z uwzględnieniem stanu na dzień 31-12-1998 roku). Wraz z wyznaczeniem na gruncie przebiegu pasa drogowego ulicy Grunwaldzka. Zadanie 4 Wykaz zmian gruntowych działka. ewid.764 obr. 8 LWH 9431 ulica Lipki. Zadanie 5 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Zborowskiego na podstawie przepisów UGN. Wraz z wyznaczeniem na gruncie przebiegu pasa drogowego ulicy Zborowskiego. Zadanie 6 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Zaruskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ( wraz z uwzględnieniem stanu na dzień 31-12-1998 roku). Zadanie 7 Wydzielenie działek wchodzących w skład drogi publicznej ulicy Na Wilcznik w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ( wraz z uwzględnieniem stanu na dzień 31-12-1998 roku), Wraz z wyznaczeniem na gruncie przebiegu pasa drogowego ulicy Na Wilcznik. Zadanie 8 Wydzielenie ciał hipotecznych wraz z sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ulicy Tetmajera. Zadanie 9 Porównawczy wykaz zmian dla działki ewid. 276 obr. 50 w Zakopanem. Zadanie 10 Wydzielenie ciał hipotecznych wraz z sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych celem przedłożenia dokumentów do Wojewody ul. „Gubałówka” równoległa do St. Zubka (ok 30 działek). Zadanie 11 Podział działek ewid. 605/2, 459, 492/3 obr. 12 – ul. Bulwary Słowackiego na podstawie przepisów UGN. Zadanie 12 Wykaz zmian dla działek ewid. 838, 837 obr. 5 w Zakopanem. Zadanie 13 Podział działki ewid. 546 obr. 9 – ul. Marusarzówny na podstawie przepisów UGN. Zadanie 14 Podział działki ewid. 522/2 obr. 12 – ul. Bulwary Słowackiego skrzyżowanie z ul. Droga na Koziniec wydzielenie części działki pod drogę publiczną na podstawie przepisów UGN. Zadanie 15 Podział działek ewid. 142/1 obr. 154 – z art. 95 punkt 4 na podstawie przepisów UGN niezależnie od ustaleń planu. Zadanie 16 Scalenie działek ewid. 357/4, 348, 349, 357/3, 357/2 obr. 32 oraz podział – z art. 95 punkt 7 na podstawie przepisów UGN niezależnie od ustaleń planu. Zadanie 17 Podział działki ewid. 442 obr. 11 oraz wydzielenie drogi wewnętrznej zgodnie z ustaleniami MPZP „Skocznia”. Zadanie 18 Podział działki ewid. 58 obr. 30 Etap 1: Wydzielenie drogi publicznej zgodnie z MPZP „Cyrhla” Etap 2: Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art. 95 ust. 7 UGN. Zadanie 19 Etap 1: Podział działki ewid. 609/1 obr. 7 wydzielenie działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego zgodnie z art. 95 ust. 7 UGN Etap 2: Połączenie do jednego numeru działki ewid. 609/1 (część po podziale), 371/3, 382/3, 385/1, 386 obr. 7. Uwaga ! W przypadku gdy dane ewidencyjne nieruchomości podlegających podziałowi, ujawnione w księgach wieczystych, różnią się od danych ewidencyjnych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, w zakres poszczególnych zadań wchodzi również sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla tych nieruchomości. Forma opracowania dokumentacji geodezyjnej 1. dla zadania oznaczonego nr 1,2,3,6,7 – 5 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału dla każdej nieruchomości. Opracowanie powinno zawierać analizę dokumentacji kartograficznej przedstawiającej przebieg drogi przed 1 stycznia 1999 r. oraz kopię tej dokumentacji. Każdy egzemplarz powinien zawierać informację o podstawie prawnej dokonywanego podziału, 2. dla zadania oznaczonego nr 2,3,8,10 - 3 egzemplarzy przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego opracowań do celów aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (tzw. „wydzielenia ciał hipotecznych”), 3. dla zadań oznaczonych nr 1,2,3,5,7 - 2 egz. przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego protokołu wyznaczenia granic pasa drogowego wraz ze szkicem granicznym, 4. dla zadań oznaczonych nr 4,9,12 - 5 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości objętych wnioskiem, 5. dla zadań oznaczonych nr. 5 i 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – 5 egzemplarzy przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego map z projektem podziału nieruchomości. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonane dzieło danego zadania. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia każdego z zadań na które złoży ofertę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zachowując postanowienia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 276), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2019 r. poz. 2204) oraz aktów wykonawczych do powołanych ustaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu (na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach