Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do specjalistycznych ośrodków w Nowym Targu, Jabłonce i Rabce-Zdroju

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182691250 , fax. +48182691251
 • Data zamieszczenia: 2020-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41
  34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. +48182691250, fax. +48182691251
  REGON: 491892647
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do specjalistycznych ośrodków w Nowym Targu, Jabłonce i Rabce-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raba Wyżna do: 1) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85; 2) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Koło w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 42 B; 3) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce, 34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Dowóz dzieci i młodzieży (uczniów) odbywać się będzie w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, ustalonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 z późn. zm.): a) w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. w przypadku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – łącznie przez 188 dni, b) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w przypadku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Koło w Rabce-Zdroju oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce – łącznie przez 223 dni; 2) Podane w pkt 1 lit. a i b ilości dni stanowią maksymalną ilość dni, w których wykonywana będzie usługa dowozu. Lista uczniów oraz wykaz tras stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. 3) Usługa dowozu objęta niniejszym zamówieniem polega na wykonaniu kolejno następujących czynności: a) odebraniu dziecka niepełnosprawnego spod opieki rodzica/opiekuna z miejsca zamieszkania, b) przewiezieniu dziecka do specjalistycznej placówki/ośrodka, c) przekazaniu dziecka pod opiekę przedstawiciela placówki/ośrodka, d) odebraniu dziecka po zakończonych zajęciach spod opieki przedstawiciela placówki/ośrodka, e) przewiezieniu dziecka do miejsca zamieszkania, f) przekazaniu dziecka pod opiekę rodzica/opiekuna; 4) Dowóz uczniów do: a) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu będzie wymagał przewiezienia 8 dzieci: b) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Koło w Rabce-Zdroju będzie wymagał przewiezienia 5 dzieci: c) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jabłonce będzie wymagał przewiezienia 1 dziecka zamieszkałego w Harkabuzie 5) Charakterystyka uczniów niepełnosprawnych (łącznie 15 osób): a) osoby w wieku od 6 do 22 lat, b) bez wózka inwalidzkiego, c) trzy osoby wymagają prowadzenia za rękę: - jedna na trasie do placówki w Nowym Targu, - dwie na trasie do ośrodka w Rabce-Zdroju (u jednej występują lęki w czasie przewozu Pozostałe informacje stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ. 6) Zajęcia w placówce/ośrodku odbywają się w przybliżonym terminie w godzinach od 8:00 do 14:00; 7) Wykonawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie realizacji stosowane były środki bezpieczeństwa, w tym zachowane zostały standardy czystości i dezynfekcji pojazdu. 8) Harmonogram dowozu i szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych uczniów zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą, rodzicami/opiekunami oraz Zamawiającym po zatwierdzeniu podziału godzin zajęć przez placówkę/ośrodki i przekazaniu go Zamawiającemu; 9) Należy tak zorganizować dowóz, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, połączyć dowóz poszczególnych uczniów, w celu ograniczenia ilości kursów na trasie, oraz zapewnienia jak najkrótszego czasu przejazdu ucznia do placówki/ośrodka, a także z powrotem do domu; 10) Dowóz należy zorganizować tak, aby ilość samochodów zapewniała zabieranie dzieci i młodzieży z domów nie wcześniej niż o godzinie 6:50 oraz przywożenie ich z powrotem do domu w jak najkrótszym czasie, tzn. do 1 (jednej) godziny po zakończeniu zajęć; 11) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanego przewozu ze względu na okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do specjalistycznych placówek/ośrodków. Za okoliczności powodujące odstępstwa uznaje się w szczególności zmiany planów zajęć, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego czy też odpracowywania dni wolnych; 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości dowożonych uczniów. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów o nie więcej niż dwie osoby w stosunku do pierwotnej liczby uczniów określonej w pkt 5 Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie; 13) W przypadku zwiększenia ilości uczniów o więcej niż dwie osoby Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na zasadach określonych w rozdziale XXI SIWZ; 14) W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z rozkładem ustalonym przez Zamawiającego; 15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdem z odpowiednią ilością miejsc lub odpowiednią ilością pojazdów, zapewniając dowóz wszystkich dzieci na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach w sposób zapewniający każdemu dziecku miejsce siedzące; 16) Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz pojazdami zdatnymi do świadczenia tego typu przewozów, spełniającymi wszelkie wymogi określone przepisami prawa w tym w zakresie stanu pojazdów oraz ich obowiązkowego wyposażenia, jak również Wykonawca zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, BHP i ppoż; 17) Pojazdy muszą posiadać sprawny system ogrzewania wnętrz podczas okresu zimowego, a na stopniach wejściowych nie może zalegać śnieg i lód oraz nie mogą być one śliskie; 18) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii pojazdu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił pojazd zastępczy. Czas, w jakim zostanie podstawiony pojazd zastępczy, jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym; 19) Opiekę nad uczniami, w czasie przewozów, za pomocą odpowiednich osób organizuje i zapewnia Wykonawca, przy czym osoby sprawujące opiekę muszą być pełnoletnie oraz przeszkolone pod kątem udzielania pierwszej pomocy i w zakresie przepisów BHP; 20) Zamawiający zakłada, że w każdym pojeździe będzie znajdował się jeden opiekun. Opiekunowie muszą pełnić niezbędną opiekę nad przewożonymi uczniami, w związku z czym przewiduje się możliwość zwiększenia ilości opiekunów w pojeździe kursującym na danej trasie (na etapie wykonywania usługi), co musi być poparte odpowiednim wnioskiem złożonym przez Wykonawcę i akceptacją wniosku przez Zamawiającego. 21) Obowiązków opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu, a opieka musi być sprawowana podczas każdego kursu; 22) Opiekun odpowiada za uczniów podczas całego kursu, tzn. od momentu odebrania pierwszego dziecka z miejsca zamieszkania spod opieki rodzica/opiekuna na danej trasie aż do momentu opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko i przekazania ucznia pod opiekę przedstawiciela placówki/ośrodka oraz od momentu odebrania pierwszego dziecka po zajęciach spod opieki przedstawiciela placówki/ośrodka na danej trasie aż do momentu opuszczenia pojazdu przez ostatnie dziecko i przekazania ucznia pod opiekę rodzica/opiekuna; 23) W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco będzie kontrolował stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując interwencję w razie jego naruszenia; 24) Przewoźnik ubezpiecza pojazdy, pasażerów i bagaż od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem; 25) Kierowcy samochodów zobowiązani są do posiadania sprawnych telefonów komórkowych oraz wszelkich przewidzianych przepisami prawa środków do udzielania pierwszej pomocy; 26) Opiekunami oraz kierowcami nie mogą być osoby, które widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym! W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzi, że wszystkie osoby skierowane do wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem NIE widnieją w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, co zostało przez Wykonawcę SPRAWDZONE; 27) W przypadku zwiększenia ilości opiekunów na trasie danego kursu, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w pkt 26; 28) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z uprawionym przedstawicielem Wykonawcy; 29) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: /. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 18 8815 0002 0000 0000 0260 0003, w tytule przelewu wpisując: „ZP.271.10.2020”. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, aż do upływu terminu wskazanego w rozdziale IX ust. 3. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. Ponadto gwarancje, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą być gwarancjami bezwarunkowymi, płatnymi na pierwsze żądanie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. UWAGA: W przypadku, gdy w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, powyższe oświadczenie nie jest wymagane! 2) W celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia należy przedłożyć: a) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3) W celu potwierdzenia wymogu skierowania do wykonywania wskazanych przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jako opiekunowie uczniów podczas przewozu osób, które NIE widnieją Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym: a) oświadczenie o skierowaniu do wykonywania zamówienia osób, które nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach