Przetargi.pl
Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych systemów instalacji, maszyn i urządzeń w Budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy Ul. 75 Pułku Piechoty 1A

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz wykonywanie przeglądów gwarancyjnych systemów instalacji, maszyn i urządzeń w Budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy Ul. 75 Pułku Piechoty 1A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykwalifikowanej obsłudze, pracach eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz dokonywanie przeglądów gwarancyjnych instalacji, maszyn i urządzeń zamontowanych w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i podanymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń, a także biorąc pod uwagę wymagania wynikające z przepisów ogólnych dla poszczególnych branż. 2. Szczegółowy wykaz instalacji, maszyn i urządzeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 3. Wykonawca zapewnia kontynuację wszelkich gwarancji na systemy, urządzenia i maszyny zabudowane w obiekcie na zasadach wynikających z umowy głównej na realizację tego obiektu. 4. Wykonawca zapewnia 24 godzinny serwis gwarancyjny obejmujący: - dyspozycyjność w razie awarii całą dobę - gwarantowany zapas lub dostęp do części zamiennych automatyki (sterowniki, czujniki, siłowniki, itp.), umożliwiający usunięcie awarii w ciągu 24 godzin, - czas reakcji serwisu- do 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii, przy czym czas trwania napraw awarii będzie określony przez strony w protokole awarii. 5. Obsługa techniczna oraz konserwacja systemów i urządzeń przeprowadzona będzie zgodnie z DTR (dokumentacją techniczno-ruchową) poszczególnych urządzeń, potwierdzona każdorazowo odpowiednim protokołem z przeprowadzonej kontroli, podpisanym przez Kierownika SSAG (Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej) lub osobę przez niego upoważnioną. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia były materiałami fabrycznie nowymi, nie regenerowanymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania. 7. Zamawiający wymaga, aby żaden z elementów danego materiału eksploatacyjnego nie wchodził wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innego materiału i aby wszystkie elementy były wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nieregenerowanymi, nieprefabrykowanymi a ich zastosowanie nie powodowało uszkodzenia aparatu lub urządzenia. 8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i części eksploatacyjne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ były materiałami oryginalnymi tj. pochodzącymi od producenta urządzeń, do których są przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta urządzeń. 9. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w obiekcie po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Samodzielnej Sekcji Administracyjno- Gospodarczej p. Wojciechem Wyderką tel. 32 3493813 10. Zamawiający informuje, iż dysponuje dokumentacją techniczną obejmującą wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Dokumentacja dostępna jest wyłącznie do wglądu w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ulicy 75 Pułku Piechoty 1A u Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjno- Gospodarczej, p. Wojciecha Wyderki (nr 32 3493813). Dokumentacja techniczna nie stanowi załącznika do SIWZ. 11. Zamawiający zastrzega, iż przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zapoznania się z dokumentacją o której mowa w ust. 10. 12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez przedstawiciela Zamawiającego z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 14. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ). 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). 20. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 22. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 23. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5.400,00 PLN (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) - w pieniądzu na rachunek Zamawiającego lub - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub - w gwarancjach bankowych lub - w gwarancjach ubezpieczeniowych lub - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, Nr rachunku 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w rozdziale VI ust. 1 SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 3. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 3.1. nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi /wierzycielowi (Zamawiającemu t.j.) należności, w przypadku gdy: 3.1.1. zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 3.1.2. oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a: a) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy); c) zleceniodawca / dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.2. zobowiązanie gwaranta / poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego). 3.3. gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 4. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować co najmniej cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium z tym, że jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 6. W przypadku wniesienia wadium przelewem zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 7. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach (gwarancje, poręczenia) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 5. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 9.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 9.2. którego oferta została wybrana: 9.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach