Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7605200 , fax. 032 7605280
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 7605200, fax. 032 7605280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich w zakresie: - jezdni, - chodników, - oznakowania poziomego, - oznakowania pionowego, - wiat przystankowych. Pod pojęciem bieżące utrzymanie jezdni i chodników rozumie się w niniejszej SIWZ: usuwanie ubytków w jezdniach i chodnikach, spękań nawierzchni, naprawę i uzupełnienia istniejącej podbudowy, likwidację deformacji jezdni i chodników zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu pojazdów i pieszych, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Terminy wykonywania robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników: - Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca kalendarzowego zakres rzeczowy i finansowy robót do wykonania. w następnym miesiącu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania jednostkowego zakresu robót, niezależnie od robót objętych w/ w wykazem, do których Wykonawca przystąpi w czasie 24 godzin od zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe szkody, spowodowane niewykonaniem powierzonych robót w określonym czasie. 3. Terminy wykonywania robót w zakresie oznakowania poziomego i pionowego: - Wykaz i harmonogram robót do wykonania w danym roku budżetowym Zamawiający uzgodni z Wykonawcą do dnia 30 kwietnia; - Ustala się poniższy termin wykonywania oznakowania poziomego jezdni: - do dnia 30 czerwca każdego roku; - Oznakowanie poziome jezdni wykonywane będzie wyłącznie w porze nocnej, tzn. od godz. 21:00 do godz. 5:00, w terminie i w kolejności wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym. Prace będą wykonywane pod ścisłym nadzorem kierownika robót. Stwierdzenie chociaż jednego malowania w porze dziennej będzie podstawą do naliczenia kary umownej lub do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. - Wykonawca może wykonywać elementy oznakowania poziomego poza porą nocną, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. - Wykonawca zapewni dyspozycyjność na wypadek robót interwencyjnych. Przez roboty interwencyjne rozumie się konieczność tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego wynikłą na skutek awarii oraz wykonywania innych robót towarzyszących na jezdniach, jak również tymczasowych nieprzewidzianych zmian w organizacji ruchu. W tych przypadkach nie obowiązuje wykonywanie oznakowania poziomego w porze nocnej. - Wykonawca zobowiązany jest, na zlecenie Zamawiającego, do prześwietlania roślinności w pobliżu znaków pionowych w celu zapewnienie ich pełnej widoczności. 4. Terminy wykonywania robót w zakresie wiat przystankowych: - na bieżąco według potrzeb, do dnia 31 grudnia każdego roku. 5. Terminy wykonywania robót w trybie awaryjnym: - Wykonawca musi zagwarantować, w ramach niniejszej umowy, zapewnienie kontaktu telefonicznego w dniach świątecznych i wolnych od pracy na potrzeby zgłoszenia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót, powstałych w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wraz z oznakowaniem miejsca awaryjnego. - W przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej likwidacji lub zabezpieczenia miejsca powstałego zagrożenia. W przeciwnym razie roszczenia wynikające z powstałej awarii obciążą Wykonawcę. - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnego zestawu znaków i barier niezbędnych do awaryjnego oznakowania robót i ewentualnych objazdów. Zestaw znaków i barier winien być wystarczający do awaryjnego, jednoczesnego, oznakowania co najmniej 3 miejsc awaryjnych. Sposób oznakowania powinien być zgodny z aktualnie obowiązującą Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. - Oznakowanie miejsc awarii wraz z ewentualnymi objazdami wykonane powinno być w ciągu 30 min. od zgłoszenia, w przeciwnym razie naliczane będą kary umowne w wysokości dwa tysiące zł za każde następne 10 minut opóźnienia. - W przypadku zgłoszenia przez dyspozytora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) konieczności wykonania oznakowania miejsca awarii Wykonawca zobowiązany jest do: - zgłoszenia dyspozytorowi MCZK przybycia na miejsce awarii i przekazania informacji o zastanej sytuacji; - zgłoszenia dyspozytorowi MCZK i Zamawiającemu wykonanie zabezpieczenia. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia: a) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników; b) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego; c) na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego materiałami chemoutwardzalnymi; d) na okres 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego farbami akrylowymi. 7. Roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi do SIWZ: a) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - Dodatek nr 7 do SIWZ, b) Przedmiarem robót - Dodatek nr 8 do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 90 000,00 PLN, słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach