Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych w 2023 roku podczas wydarzeń organizowanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
  ul. Krakowskie Przedmieście 66
  00-322 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 384655657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nikidw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych w 2023 roku podczas wydarzeń organizowanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych (dalej: catering) w 2023 roku podczas wydarzeń organizowanych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi (dalej: NIKiDW). Usługa będzie zawierać przygotowanie, dostarczenie, podawanie zestawów, dbanie o czystość w trakcie wydarzenia jak i uprzątnięcie pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usługi cateringowej, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda. Przez zamówienie Zamawiający rozumie jedną usługę cateringową lub kilka usług świadczonych sukcesywnie przez maksymalnie 12 miesięcy w ramach jednej umowy na rzecz jednego podmiotu każda usługa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach