Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ogłasza przetarg

 • Adres: 01-233 Warszawa, ul. Józefa Bema 91
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 571 50 30
 • Data zamieszczenia: 2023-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY
  ul. Józefa Bema 91
  01-233 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 571 50 30
  REGON: 002010882
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I przedmiotu zamówienia - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.Realizacja przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, a dotyczącymi działalności ośrodków wsparcia oraz gastronomii.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4A do SWZ.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 213 z późn. zm.).Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie w stosunku do Części I -18 190 obiadów.Liczba gorących posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 90% całkowitej wartości zamówienia.Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 5A do SWZ.Część II przedmiotu zamówienia - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.Realizacja przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, a dotyczącymi działalności ośrodków wsparcia oraz gastronomii.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4B do SWZ.Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 213 z późn. zm.).Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie w stosunku do Części II - 5 185 obiadów.Liczba gorących posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 90% całkowitej wartości zamówienia.Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 5B do SWZ.Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106 poz. 730), Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, a w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia – co najmniej decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie określonej działalności gospodarczej.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca, zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/00 PLN) w stosunku do części I przedmiotu zamówienia oraz 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00 PLN) w stosunku do części II przedmiotu zamówienia.Wykonawca składający ofertę na I i II część przedmiotu zamówienia powinien dysponować polisą OC na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 0/00 PLN).Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ).4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej:- 2 zamówienia polegające na przygotowaniu gorących posiłków oraz ich wydawaniu lub dowożeniu do wskazanych miejsc, w termosach lub w zamkniętych naczyniach jednorazowych, przez okres co najmniej 6 miesięcy, dla średnio 60 osób miesięcznie w stosunku do części I przedmiotu zamówienia;- 2 zamówienia polegające na przygotowaniu gorących posiłków oraz ich wydawaniu lub dowożeniu do wskazanych miejsc, w termosach lub w zamkniętych naczyniach jednorazowych, przez okres co najmniej 3 miesiące, dla średnio 40 osób miesięcznie w stosunku do części II przedmiotu zamówienia.Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ);W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części przedmiotu zamówienia wystarczającym będzie, jeśli wykaże się doświadczeniem wymaganym dla części I przedmiotu zamówienia.b) w stosunku do każdej z części przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, zdolnymi do jego wykonania, tj.:• minimum jedną osobą na stanowisku dietetyka przy realizacji przedmiotowego zamówienia z doświadczeniem zawodowym co najmniej 6 miesięcy;• minimum jedną osobą na stanowisku kucharza przy realizacji przedmiotowego zamówienia z doświadczeniem zawodowym co najmniej 6 miesięcy.Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ);Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obie części przedmiotu zamówienia.c) dysponuje co najmniej jednym samochodem służbowym, służącym do realizacji zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ).d) dysponuje lokalem gastronomicznym, w którym będą przygotowywane posiłki spełniającym wymogi do świadczenia usług objętych zamówieniem.Spełnienie wyżej wymienionego warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ).Szczegóły w Rozdziale VIII do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach