Przetargi.pl
Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego użytkowników Systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG

Sąd Apelacyjny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. G. Narutowicza 64
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6850659 , fax. 42 6850598
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Łodzi
  ul. G. Narutowicza 64 64
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6850659, fax. 42 6850598
  REGON: 00431357500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego użytkowników Systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przyjęto następujące definicje: Obszary wsparcia - obszary wdrożenia ZSRK, obejmujące: a) wsparcie użytkowników obszaru FI (Rachunkowość Finansowa), b) wsparcie użytkowników obszaru FM (Zarządzanie Budżetem), c) wsparcie użytkowników obszaru PSCD (Rozrachunki z uczestnikami postępowania). Konsultanci Wsparcia - konsultanci realizujący lokalnie Usługi Wsparcia dla obszarów FI, FM, PSCD. System ZSRK - Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr wykonywany na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z Umową nr 10 z dnia 1 sierpnia 2011 r., z którego korzysta Zamawiający oraz jednostki sądownictwa powszechnego apelacji łódzkiej. Usługi Wsparcia - usługi polegające na udzielaniu użytkownikom profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu ZSRK w określonych obszarach SAP w lokalizacjach użytkowników wskazanych przez Zamawiającego. 2.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia adresowanych dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego apelacji łódzkiej- zwanych dalej użytkownikami, we wdrożeniu systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach FM, FI i PSCD. Wsparcie polegać będzie na udzielaniu użytkownikom systemu ZSRK profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu, z użyciem funkcjonalności jakie posiada system ZSRK, z uwzględnieniem faktycznych zadań jakie są do wykonania w systemie produkcyjnym przez użytkowników w obszarach FM, FI i PSCD w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego dla grup użytkowników. 3.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług Wsparcia adresowanych do użytkowników Systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w łącznym wymiarze do 160 dni roboczych konsultacji, w ramach Obszarów wsparcia, w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2014. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: a) Przygotowanie Planu wsparcia obejmującego: - opis organizacji procesu wsparcia, - cele i zasady prowadzenia wsparcia m.in. opis podejścia do świadczenia wsparcia oraz zadania do realizacji przez Zamawiającego w poszczególnych Obszarach wsparcia - harmonogram świadczenia wsparcia. b) Wsparcie pracowników Zamawiającego w eksploatacji systemu ZSRK we wskazanej lokalizacji w oparciu o Plan wsparcia uzgodniony między Zamawiającym i Wykonawcą. c) Koordynację prac we współdziałaniu z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 720000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach