Przetargi.pl
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 65 65
  90-131 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 00000128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czyli dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Łódzkiego. 2. Pełna lista przedmiotów składających się na niniejsze zamówienie zamieszczona jest w Arkuszu cenowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 4.780,36 zł. słownie zł: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 36/100. Jednakże całość wadium Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w przypadku, gdy składa ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 1 do SIWZ - Arkuszu cenowym. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka lub tylko jedną część przedmiotu zamówienia opisanego wyżej, wówczas jest on zobowiązany do wpłaty wadium jedynie za części, na które składa on ofertę. Kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. 2. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone - oddzielnie od oferty w Centrum Gospodarczym UŁ, ul. Lindleya 3, 90-131 Łódź, pok.319A godz.8.00 - 15.00. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji lub poręczenia do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Nr konta Uniwersytetu Łódzkiego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, nr 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.lodz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach