Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej w 2015 roku B/6/2015/ZP

Politechnika Łódzka - Biblioteka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6312059 , fax. 42 6312939
 • Data zamieszczenia: 2015-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka - Biblioteka
  ul. Wólczańska 223 223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312059, fax. 42 6312939
  REGON: 00000158300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej w 2015 roku B/6/2015/ZP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 223, zgodnie z podstawowymi parametrami technicznymi urządzenia, opisanymi przez Zamawiającego w załącznikach nr 2-7: Załącznik 2: Komputery PC, Załącznik 3: Drukarki i skanery, Załącznik 4: Akcesoria, Załącznik 5: Oprogramowanie, Załącznik 6: Dyski HDD, Załącznik 7: Materiały eksploatacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagana jest wpłata wadium w wysokości : - załącznik nr 2 -Komputery PC 900,00 PLN - załącznik nr 3 - Drukarki i skanery 250,00 PLN - załącznik nr 4 - Akcesoria 50,00 PLN - załącznik nr 5 - Oprogramowanie 150,00 PLN - załącznik nr 6 - Dyski HDD 100,00 PLN - załącznik nr 7 - Materiały eksploatacyjne 50,00 PLN Wadium należy wnieść w formach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej: wadium w PLN: PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 z dopiskiem: wadium - przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Biblioteki PŁ Wadium musi zostać zarejestrowane na koncie Zamawiającego do 14.10.2015r. do godz. 10.00. Potwierdzenie wniesienia wadium musi zostać złożone z ofertą lub dołączone do oferty przed godziną składania ofert, tj. przed 14.10.2015r. godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach